Luật Thương Mại và Luật Doanh Nghiệp

Luật Thương Mại và Doanh Nghiệp Viet Diligence Legal tư vấn cho quý khách tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và thương mại tại Việt Nam. Đặc biệt, chuyên môn của chúng tôi bao gồm:

Soạn thảo và xem xét hợp đồng: Chúng tôi soạn thảo và xem xét tất cả các loại hợp đồng thương mại, từ những hợp đồng cơ bản như hợp đồng phân phối, đại lý và nhà cung cấp, các điều khoản và điều kiện cơ bản, hợp đồng cấp phép và nhượng quyền thương mại, đến những hợp đồng quy mô lớn hơn như thoả thuận cổ đông, hợp đồng liên doanh, cấp tín dụng, phát triển dự án, và những hợp đồng lớn khác.

Mua bán và sáp nhập: Viet Diligence Legal tư vấn cấu trúc cổ phần, cấu trúc tài sản, mua lại doanh nghiệp, thoái vốn cho công ty tư nhân và công ty nhà nước, bao gồm cả những vấn đề về thuế nội địa và các khía cạnh quốc tế có liên quan. Chúng tôi soạn thảo, đàm phán việc mua cổ phần và những thoả thuận với bên còn lại, cũng như các hợp đồng liên quan, qua đó giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ giá trị hợp đồng cho quý khách.

Cơ cấu hợp đồng thương mại quốc tế: Chúng tôi tư vấn định hướng thương mại thiết thực trên tất cả hợp đồng quốc tế và các vấn đề xuyên quốc gia mà khách hàng đang gặp phải tại Việt Nam cũng như trong khu vực ASEAN, bao gồm các vấn đề thuế trong hợp đồng xuyên quốc gia.