Luật Thương Mại và Luật Hải Quan

Luật Thương Mại và Doanh Nghiệp

Viet Diligence Legal tư vấn cho quý khách tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và thương mại tại Việt Nam. Lĩnh vực chúng tôi tư vấn cụ thể bao gồm:

Soạn thảo và rà soát hợp đồng: Chúng tôi soạn thảo và rà soát tất cả các loại hợp đồng thương mại như hợp đồng phân phối, hợp đồng đại lý với nhà cung cấp, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng liên doanh, thoả thuận giữa các cổ đông, hợp đồng vay và các loại hợp đồng khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng tư vấn, định hướng cho khách hàng các giải pháp phù hợp về mặt thực tiễn vàthương mại đối với các hợp đồng mang tính chất quốc tế và các vấn đề liên quan đến quốc gia khác mà khách hàng đang gặp phải tại Việt Nam cũng như trong khu vực ASEAN, bao gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế trong hợp đồng với chủ thể tại quốc gia khác.

Luật hải quan và xuất nhập khẩu: Các công ty thực hiện hoạt động nhập khẩu hoặc xuất khẩu từ Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến hải quan. Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng tất cả các vấn đề liên quan đến luật hải quan, thuế nhập khẩu và quá trình nhập khẩu tại Việt Nam cũng như các hiệp định thương mại tự do (FTA) hiện hành. Chúng tôi cũng thực hiện tư vấn toàn diện về các vấn đề liên quan đến phân loại thuế quan hàng hóa, tờ khai hải quan của nhà cung cấp, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tư vấn xác định giá trị hải quan, thuế VAT nhập khẩu và thủ tục hải quan tại Việt Nam.